Ga naar inhoud

Privacy & Disclaimer

Algemene voorwaarden gebruik draadloos netwerk

1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

De hierna volgende gebruiksvoorwaarden leggen de wederzijdse verplichtingen vast tussen de partijen en zijn van toepassing op de aanbieding van draadloos publiek internet door één van de volgende organisaties:

 • Lavetan NV
 • Bitos NV

hierna genoemd de 'aanbieder', en dit in hun bedrijfsruimten/kantoren en de al dan niet publieke permanente of tijdelijke ruimten (zoals de aula, vergader- & opleidingslokalen, bezoekerscentrum, cafetaria, datacenter, ...).

De hotspot(s) van de aanbieder is een gratis draadloze internettoegang en is uitsluitend bestemd voor de bezoekers (hierna genoemd de 'gebruiker') van de aanbieder.

De aanbieder biedt internettoegang aan via een onbeveiligd draadloos netwerk (WiFi) welke de standaarden 802.11b, 802.11g, 802.11n en/of 802.11ac ondersteunt. Dit netwerk is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, telkens tussen 8u en 20u.

Door gebruik van deze draadloze internettoegang aanvaardt u als gebruiker onvoorwaardelijk deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze strikt na te leven.

2. VEILIGHEID

Het dataverkeer tussen de door de gebruiker gebruikte apparatuur en het toegangspunt (Accesspoint) op de toegangspuntlocatie geschiedt onversleuteld. Zodoende bestaat de mogelijkheid dat onbevoegden kennis kunnen nemen van dit dataverkeer. U aanvaardt derhalve het risico dat de getransporteerde data door anderen kunnen worden opgevangen dan voor diegenen voor wie ze bestemd zijn.

U bent zelf verantwoordelijk voor het beveiligen van uw systemen, apparatuur en databestanden en het gebruik van eventuele encryptietechnieken bij het verzenden van e-mail en het downloaden van databestanden.

Het gebruik van het internet geschiedt eveneens voor eigen risico van de gebruiker. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden.

3. HYPERLINKS

Indien via de diensten van de aanbieder (hyper)links tot stand worden gebracht met andere sites op het internet - rechtstreeks of via zoekmachines - is de aanbieder niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites. De aanbieder heeft immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van zoekmachines dient er zich bewust van te zijn dat het internet informatie kan bevatten die onwettelijk, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat de aanbieder geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op gebeurlijke onwettige, onrechtmatige informatie die via het internet wordt verspreid. De aanbieder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op zijn sites.

4. VERBINTENIS VAN DE GEBRUIKER

Als gebruiker van de hotspot(s) van de aanbieder verbindt u zich aan de volgende voorwaarden.

Het is niet toegestaan via de aangeboden internettoegang:

 • e-mail(s) te versturen voor commerciële doeleinden, zoals - maar niet beperkt tot - nieuwsbrieven of andere uitingen van commerciële aard, in de volksmond vaak "spam" genoemd;
 • grote hoeveelheden ongevraagde e-mailberichten naar één bepaald e-mailadres of bestemmingen ("sites") met een IP-adres ("mailbombing") te verzenden;
 • voor zover niet gedekt door het voorgaande punt, e-mail(s) te versturen aan groepen geadresseerden, tenzij dit allen geadresseerden zijn die u in de privésfeer persoonlijk kent;
 • zonder toestemming binnen te dringen in andere computers, computersystemen of netwerken ("hacking");
 • activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de goede zeden, waarbij de goede zeden in hun dagelijkse betekenis bedoeld worden;
 • pornografisch materiaal of materiaal met illegale en/of ongeoorloofde doeleinden, zoals racisme, xenofobie en ontkenning van de nazi-genocide, te verspreiden;
 • activiteiten te ontplooien die in strijd zijn met de Belgische wetgeving en/of Europese regelgeving;
 • activiteiten te ontplooien die een provocatie zijn tot het plegen van misdaden en wanbedrijven;
 • communicatieplatformen of -netwerken voor groeperingen van misdadigers te faciliteren of te gebruiken;
 • zonder toestemming van de rechthebbende, gegevens te downloaden, te kopiëren en te verspreiden waarop auteursrechten berusten of andere inbreuken op het copyright, in welke vorm dan ook;
 • communicatieplatformen of faciliteiten aan te bieden voor (groeperingen van) misdadigers;
 • het voordeel te halen en/of aan te bieden en/of reclame te voeren voor en/of het solliciteren van kansspelen en weddenschappen, behoudens de wettelijk toegelaten loterijen;
 • verdovende middelen en psychotrope stoffen aan te bieden of ernaar te solliciteren.

5. PRIVACY

Persoonsgegevens van de gebruiker worden niet opgeslagen door de aanbieder, evenmin de navigatiegegevens, tenzij hier een wettelijke of gerechtelijke verplichting aan de aanbieder wordt opgelegd.

Gegevens kunnen wel ter beschikking gesteld worden van politiediensten of gerechtelijke instanties als daartoe uitdrukkelijk om verzocht wordt, evenwel rekening houdend met de Wet op de Privacy en de GDPR-reglementering.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De aanbieder spant zich maximaal in voor een zo groot mogelijke beschikbaarheid de aangeboden internetverbinding, maar garandeert geenszins dat de verbinding continu en ongestoord beschikbaar is. De aanbieder kan evenmin garanties geven met betrekking tot de snelheid van de internetverbinding. De bandbreedte wordt per gebruiker beperkt tot 5Mbps, zodat bezoekers normaal gebruik kunnen maken van internettoepassingen zoals e-mail en het bezoeken van websites. Het is dus mogelijk dat breedbandtoepassingen (zoals bv. YouTube, Skype, ...) niet of niet optimaal werken.

De aanbieder garandeert niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden.

De gebruiker is volledig aansprakelijk voor diensten van derden waar hij/zij zich middels de aangeboden internetverbinding toegang tot verschaft.

De aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de diensten of van het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt.

De aanbieder is geenszins aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden door de gebruiker of eender welke andere partij, aan onder meer apparatuur en programmatuur, verlies van bestanden en andere gegevens. De aanbieder is eveneens niet aansprakelijk voor alle mogelijke vormen van directe of indirecte handelsschade, veroorzaakt door het gebruik van de aangeboden internetverbinding.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die de aanbieder lijdt of zou lijden als gevolg van het niet volgen van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden en zal de aanbieder vrijwaren voor aanspraken van derden jegens de aanbieder als gevolg hiervan.

Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot uitsluiting of sancties, bij ernstige vergrijpen zelfs tot gerechtelijke vervolging.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de aanbieder éénzijdig en zonder voorafgaandelijke kennisgeving worden gewijzigd.

Lavetan kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. De laatste versie vervangt alle vorige versies.

Laatste update: 6 april 2018