Ga naar inhoud

Privacy

Privacyverklaring sollicitanten

Met huidig document wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming. Deze inlichtingenfiche omschrijft welke persoonsgegevens door u aangeleverd, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

1. Identificatiegegevens

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is Lavetan NV, met maatschappelijke zetel te Veedijk 56, 2300 Turnhout met ondernemingsnummer BE0460219963.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Familiale gegevens
 • Gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken
 • Opleidings- en beroepsgegevens
 • Gerechtelijke gegevens (Indien er een wettelijke verplichting is om een uittreksel uit het strafregister voor te leggen)

3.Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

4. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het einde van het sollicitatietraject.

5. Ontvangers en doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

6. Rechten met betrekking tot verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens

U hebt het recht om:

 1. Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
 2. onjuiste gegevens te doen verbeteren.
 3. in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
 4. de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken
 5. de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 6. bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.
 7. U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. Contact

Voor meer informatie over ons privacybeleid, voor klachten in verband met je privacy of voor het uitoefenen van bovenvermelde rechten, kan je contact opnemen met Lavetan via privacy@lavetan.be.

Lavetan kan de bepalingen in deze disclaimer op elk ogenblik eenzijdig wijzigen. De laatste versie vervangt alle vorige versies.

Laatste update: 6 april 2018